Terms and Conditions

Įvadas
Šiomis standartinėmis interneto svetainės taisyklėmis ir sąlygomis, surašytomis šiame tinklalapyje, reglamentuojamas jūsų naudojimasis mūsų interneto svetaine “Tapybos idėjos”, pasiekiama adresu https://djdanjo.com/.

Šios Sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine, jūs sutikote priimti visas čia surašytas sąlygas. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių standartinių Svetainės sąlygų, privalote nesinaudoti šia Svetaine.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama naudotis šia Svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės
Pagal šias Sąlygas, išskyrus jums priklausantį turinį, “Tapybos idėjos” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir šioje Svetainėje esanti medžiaga. Mūsų Sąlygos buvo sukurtos svetainėje Terms And Conditions Template Generator.

Jums suteikiama ribota licencija tik šioje Svetainėje esančios medžiagos peržiūrai.

Apribojimai
Jums konkrečiai draudžiama atlikti visus toliau išvardytus veiksmus:

skelbti bet kokią Svetainės medžiagą bet kokioje kitoje laikmenoje;
parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti bet kokią Svetainės medžiagą;
viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris daro ar gali daryti žalą šiai Svetainei;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos naudotojo prieigai prie šios Svetainės;
naudoti šią Svetainę nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu būdu daryti žalą Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
užsiimti bet kokia su šia Svetaine susijusia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavyba ar kita panašia veikla;
naudoti šią Svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.
Tam tikros šios Svetainės sritys yra ribojamos, o “Tapybos idėjos” gali bet kuriuo metu savo nuožiūra apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios Svetainės sričių. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šioje Svetainėje, yra konfidencialūs, todėl jūs taip pat privalote išlaikyti konfidencialumą.

Jūsų turinys
Šiose standartinėse Svetainės sąlygose “Jūsų turinys” reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje Svetainėje. Rodydami Jūsų turinį, suteikiate “Tapybos idėjoms” neišimtinę, pasaulinę neatšaukiamą sublicencinę licenciją naudoti, atkurti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir bet kokioje terpėje.

Jūsų Turinys turi būti Jūsų paties ir nepažeisti jokių trečiųjų šalių teisių. Bendrovė “Tapybos idėjos” pasilieka teisę bet kada ir be įspėjimo pašalinti bet kokį Jūsų Turinį iš šios Svetainės.

Jokių garantijų
Ši Svetainė teikiama “tokia, kokia yra”, su visomis klaidomis, ir “Tapybos idėjos” neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia Svetaine ar joje esančia medžiaga. Be to, jokia šioje Svetainėje pateikta informacija negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas
Jokiais atvejais “Tapybos idėjos” ir jokie jos pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai negali būti laikomi atsakingais už bet kokią atsakomybę, kylančią dėl to, kad naudojatės šia Interneto svetaine, arba bet kokiu būdu susijusią su naudojimusi šia Interneto svetaine, nesvarbu, ar tokia atsakomybė kyla pagal sutartį. Bendrovė “Tapybos idėjos”, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neatsako už bet kokią netiesioginę, netiesioginę ar specialiąją atsakomybę, kylančią dėl Jūsų naudojimosi šia Svetaine ar kaip nors su ja susijusią.

Žalos atlyginimas
Šiuo dokumentu jūs maksimaliai atleidžiate “Tapybos idėjos” nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, sąnaudų, reikalavimų, ieškinių, žalos ir išlaidų, bet kokiu būdu susijusių su jūsų padarytu bet kurios šių Sąlygų nuostatos pažeidimu.

Atskirumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia pagal taikomus įstatymus, tokia nuostata išbraukiama, nedarant įtakos likusioms šių Sąlygų nuostatoms.

Sąlygų keitimas
Bendrovė “Tapybos idėjos” turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra, todėl tikimasi, kad naudodamiesi šia Svetaine reguliariai peržiūrėsite šias Sąlygas.

Perleidimas
Tapybos idėjos” leidžiama be jokio pranešimo perleisti, perduoti ir perduoti subrangovams savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar perduoti subrangovams jokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas.

Visas susitarimas
Šios Sąlygos yra visas “Tapybos idėjos” ir jūsų susitarimas, susijęs su jūsų naudojimusi šia Svetaine, ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija
Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal af valstijos įstatymus, o jūs pateikiate neišimtinę af valstijos ir federalinių teismų, esančių af, jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus.